ДРУШТВО ЗА ЕКОЛОШКИ КОНСАЛТИНГ

Профил

Основана во 2007, Друштвото за еколошки консалтинг „ДЕКОНС EMA“ (Environmental Management Associates) е компанија за менаџмент и консалтинг од областа на животната средина, лоцирана во Скопје, Македонија. Нејзиното основање е резултат на континуираната работа и напорите на локални и меѓународни експерти за подобрување на условите во животната средина, како во Македонија, така и во регионот. Главната идеја за формирање на ваква компанија, се состоеше во креирање на мрежа од национални и меѓународни експерти, кои работат во регионот на Балканот и пошироко, при тоа обезбедувајќи одлична експертиза, искуство и знаење. Кадарот на ДЕКОНС ЕМА се состои од високо едуциран тим, вработен во компанијата и голема мрежа на експерти од сите области.

 

Со инкорпорирање на меѓународното искуство и локалната експертиза, ДЕКОНС ЕМА е подготвена да ги лоцира и да одговори на барањата на своите клиенти, овозможувајќи им при тоа, да го подобрат своето работење, да се усогласат со законските барања и да ја подобрат својата конкурентност.

 

Работењето на ДЕКОНС-ЕМА се заснова на детален бизнис план, изработен од високо квалификувани експерти. ДЕКОНС ЕМА гради долгорочни бизнис релации со претпријатија од различен ранг, имајќи го при тоа, својот концепт како гаранција за подобрувањето на бизнис перформансите на своите клиенти. Покрај ова, професионалните и високо квалитетни услуги, истотака, се однесуваат и на работата со институциите.

 

Нашето континуирано усвојување на нови знаења, програми, иницијативи, активности и процедури, кои се сметаат за водечки во областа на животната средина и безбедноста при работа и се во согласност со националното и законодавството и регулативите на ЕУ, даваат супериорни резултати за нашите клиенти. Истовремено, се користат познати, најефективни и потврдени методологии на работа.