Мапа на сајтот

Пребарување

ДЕКОНС-ЕМА
ДРУШТВО ЗА ЕКОЛОШКИ КОНСАЛТИНГ
English ENG

ДОБРЕДОЈДОВТЕ ВО ДЕКОНС - ЕМА

"Ние сме експерти за Стратегиска оцена на влијанијата врз животната средина од имплементација на стратешки и плански документи (СОЖС); Оцена на влијанијата врз животната средина од конкретни проекти (ОВЖС); Безбедност и здравје при работа; Процена на вредноста на добрата и влијанијата врз животната средина; Управување со отпадот; Интегрирано спречуваье и контрола на загадувањето (ИСКЗ); Управување со природните ресурси и нивна заштита; Нудиме консултантски услуги за подготовка на планска и проектна документација, истражувања, мониторинг и други развојни активности и проекти".

Поставувањето на амбициозни, мерливи и реално остварливи цели придонесуваат кон постојано унапредување на квалитетот на консултантските услуги кои ги нудиме.

Услуги

Експертскиот тим на ДЕКОНС ЕМА е насочен кон постигнување на саканите резултати за нашите клиенти преку широката понуда на услуги кои ги нудиме во областите на животната средина и безбедност при работа. Работиме како тим и имаме отворена комуникација со сите клиенти, одржувајќи долгорочни односи преку високо поставени професионални и етички стандарди...

Прочитај повеќе >>>
Активности

Експертите за животна средина и безбедност при работа на ДЕКОНС ЕМА обезбедуваат консултантски услуги кои соодветствуваат со потребите на компаниите и институциите на централно и локално ниво со дејности од областа на животната средина и безбедност при работа, a притоа ја потврдуваат својата посветеност кон одржливиот развој и благосостојбата на луѓето...

Прочитај повеќе >>>
Сертификати

Стручни лица на нашата компанија располагаат со сите неопходни знаења и технички ресурси за изработка и реализација на комплексните активности во областите животната средина и безбедност при работа...

Прочитај повеќе >>>