Мапа на сајтот

Пребарување

ДЕКОНС-ЕМА
ДРУШТВО ЗА ЕКОЛОШКИ КОНСАЛТИНГ
English ENG

СТРУЧЕН ТИМ

Менка Спировска

дипл. биолог

 

овластен експерт за оценка на влијание врз животната средина.

Управител на ДЕКОНС ЕМА ДОО, Скопје

Сертификати:


Јулијана Никова

дипл.инж. технолог

 

консултант за животна средина

Сертификати:


Ана Десподовска

дипл. еколог

 

консултант за животна средина

Сертификати:


Искра Стојанова

дипл. правник

 

правен советник


Кирил Кироски

дипл.инж. технолог

 

консултант за животна средина


Елена Шишковска

дипл. инж. по хемија

 

стручно лице за безбедност при работа

Сертификати:


Софија Трајковска

дипл. еколог

 

консултант за животна средина


Виолета Стојановска

дипл. рударски инженер

 

административен асистент