АКТИВНОСТИ

 1. Консултантски услуги од областа на безбедност и здравје при работа-Подготовка на изјава за безбедност при работа со проценка на ризик за работни места во рудник „САСА“, Македонска Каменица
 2. Консултантски услуги од областа на безбедност и здравје при работа-Подготовка на изјава за безбедност при работа со проценка на ризик за работни места во „БЕСЈАНИ“ увоз-извоз Делогожди
 3. Консултантски услуги од областа на безбедност и здравје при работа-Подготовка на изјава за безбедност при работа со проценка на ризик за работни места во „БАБУШ КОМПАНИ“дооел с.Лабуништа, Струга
 4. Консултантски услуги од областа на безбедност и здравје при работа-Подготовка на изјава за безбедност при работа со проценка на ризик за работни места во „ПОДГОРКА“ дооел с. Подгорци, Струга
 5. Консултантски услуги од областа на безбедност и здравје при работа-Подготовка на изјава за безбедност при работа со проценка на ризик за работни места во „ЕКО-ГЛАСС “ дооел с. Лабуништа, Струга
 6. Консултантски услуги од областа на безбедност и здравје при работа-Подготовка на изјава за безбедност при работа со проценка на ризик за работни места во „ЕЛТА-КО“ доо, Струга
 7. Консултантски услуги од областа на безбедност и здравје при работа-Подготовка на изјава за безбедност при работа со проценка на ризик за работни места во Т.Д. „ТАНЕ 2007“ дооел, Охрид
 8. Консултантски услуги од областа на безбедност и здравје при работа-Подготовка на изјава за безбедност при работа со проценка на ризик за работни места во Д.Т.П.У. „КЛИК ТРИ“ дооел, Струга
 9. Консултантски услуги од областа на безбедност и здравје при работа-Подготовка на изјава за безбедност при работа со проценка на ризик за работни места во Т.Д. „МЕРЛОН 1“ дооел, с. Радолишта, Струга
 10. Консултантски услуги од областа на безбедност и здравје при работа-Подготовка на изјава за безбедност при работа со проценка на ризик за работни места во „СМАГ“ доо, Струга
 11. Консултантски услуги од областа на безбедност и здравје при работа-Подготовка на изјава за безбедност при работа со проценка на ризик за работни места во „СТРУЖАНКА 2011“ дооел, Струга
 12. Консултантски услуги од областа на безбедност и здравје при работа-Подготовка на изјава за безбедност при работа со проценка на ризик за работни места во „G & N ПРОМ“ дооел, Охрид
 13. Консултантски услуги од областа на безбедност и здравје при работа-Подготовка на изјава за безбедност при работа со проценка на ризик за работни места во „ГУМНОПЛАСТ“ дооел, Охрид
 14. Консултантски услуги од областа на безбедност и здравје при работа-Подготовка на изјава за безбедност при работа со проценка на ризик за работни места во „ГЕМИЛЛИ“ дооел, Охрид
 15. Консултантски услуги од областа на безбедност и здравје при работа-Подготовка на изјава за безбедност при работа со проценка на ризик за работни места во пекара „ДЕРЕЧЕТ“ дооел, Струга
 16. Консултантски услуги од областа на безбедност и здравје при работа-Подготовка на изјава за безбедност при работа со проценка на ризик за работни места во „ЛАШКО КОМЕРЦ“ дооел, Вевчани
 17. Консултантски услуги од областа на безбедност и здравје при работа-Подготовка на изјава за безбедност при работа со проценка на ризик за работни места во „ЛАБИНОТИ “ дооел, Струга
 18. Консултантски услуги од областа на безбедност и здравје при работа-Подготовка на изјава за безбедност при работа со проценка на ризик за работни места во „АМОРЕ 06“ дооел, Струга
 19. Консултантски услуги од областа на безбедност и здравје при работа-Подготовка на изјава за безбедност при работа со проценка на ризик за работни места во „СЕФА -ТРАНС“ дооел, Струга
 20. Консултантски услуги од областа на безбедност и здравје при работа-Подготовка на изјава за безбедност при работа со проценка на ризик за работни места во „КАФЕ БАР ПЛИВАЛИШТЕ“ дооел, Струга
 21. Подготoвка на програма и спроведување на обуки на вработените за безбедно извршување на работата во „ЕМО МОНТ“ дооел Охрид
 22. Консултантски услуги од областа на безбедност и здравје при работа-Подготовка на изјава за безбедност при работа со проценка на ризик за работни места во „СТРУШКИ ГАЛЕБ“ дооел, Струга
 23. Консултантски услуги од областа на безбедност и здравје при работа-Подготовка на изјава за безбедност при работа со проценка на ризик за работни места во „ФИЛИП“ дооел, Охрид
 24. Консултантски услуги од областа на безбедност и здравје при работа-Подготовка на изјава за безбедност при работа со проценка на ризик за работни места во „ЕЛЕКТОРПРОМЕТ“ дооел, Струга
 25. Консултантски услуги од областа на безбедност и здравје при работа-Подготовка на изјава за безбедност при работа со проценка на ризик за работни места во „МИ-ТРАНС“ увоз-извоз дооел, Велешта
 26. Консултантски услуги од областа на безбедност и здравје при работа-Подготовка на изјава за безбедност при работа со проценка на ризик за работни места во „АСЛАН КОМЕРЦ “ дооел, с. Радолишта, Струга
 27. Консултантски услуги од областа на безбедност и здравје при работа-Подготовка на изјава за безбедност при работа со проценка на ризик за работни места во „ЕМУШ“ дооел, Струга
 28. Консултантски услуги од областа на безбедност и здравје при работа-Подготовка на изјава за безбедност при работа со проценка на ризик за работни места во А.Д.Г. „ТРУДБЕНИК “ дооел, Струга
 29. Консултантски услуги од областа на безбедност и здравје при работа-Подготовка на изјава за безбедност при работа со проценка на ризик за работни места во „ТРАНС-АГ“ дооел, Струга
 30. Консултантски услуги од областа на безбедност и здравје при работа-Подготовка на изјава за безбедност при работа со проценка на ризик за работни места и подготовка на програма и спроведување на обуки на вработените за безбедно извршување на работата во „ДЕКОР КАМЕН“ дооел, Струга
 31. Подготовка на програма и спроведување на обуки на вработените за безбедно извршување на работата за вработени кои ќе работат на реконструкција на железничката пруга-долж коридор X
 32. Подготовка на програма и спроведување на обуки на вработените за безбедно извршување на работата за вработени во Т.Д.П.П.И. „ВАРДАРГРАДБА“ доо, Скопје
 33. Консултантски услуги од областа на безбедност и здравје при работа- Подготовка на изјава за безбедност при работа со проценка на ризик за работни места и подготовка на програма и спроведување на обуки на вработените за безбедно извршување на работата во Х.Ф ВИБЕ ГмбХ& Ко.КГ-Подружница во Република Македонија (вработени на привремени и мобилни градилишта на реконструкција на железничка пруга Куманово-Бељаковце)
 34. Консултантски услуги од областа на безбедност и здравје при работа- Подготовка на изјава за безбедност при работа со проценка на ризик за работни места и подготовка на програма и спроведување на обуки на вработените за безбедно извршување на работата во Х.Ф ВИБЕ ГмбХ& Ко.КГ-Подружница во Република Македонија (вработен административен персонал)
 35. Консултантски услуги од областа на безбедност и здравје при работа- Подготовка на изјава за безбедност при работа со проценка на ризик за работни места и подготовка на програма и спроведување на обуки на вработените за безбедно извршување на работата во приватна здравствена установа-Поликлиника од специјалистичко-консултативна здравствена дејност „ОРТОМЕДИКА“ Скопје
 36. Консултантски услуги од областа на безбедност и здравје при работа- Подготовка на изјава за безбедност при работа со проценка на ризик за работни места и подготовка на програма и спроведување на обуки на вработените за безбедно извршување на работата во Друштво за угостителство и трговија „ЛКС“ дооел увоз-извоз Скопје-Подружница Кафетерија „ИЛ КАФЕ ДИ РОМА“ Охрид
 37. Kонсултантски услуги од областа на безбедност и здравје при работа- Подготовка на изјава за безбедност при работа со проценка на ризик за работни места и подготовка на програма и спроведување на обуки на вработените за безбедно извршување на работата во Друштвото за технички консултантски услуги „ЕКОМОЗАИК“ дооел Скопје
 38. Подготовка на Елаборат за уредување на просторот со мерки за безбедност и здравје при работа за детални геолошки истражувања на локалитет „ПОЛЕ“ с. Бешиште, општина Прилеп
 39. Подготовка на План за безбедност и здравје при работа на привремени и мобилни градилишта на Проект: Воведување на мерки за енергетска ефикасност во управната зграда на општина Ресен
 40. Подготовка на План за безбедност и здравје при работа на привремени и мобилни градилишта на Проект: Реконструкција и адаптација на мониторинг станица на Преспанско Езеро во с. Стење
 41. Подготовка на План за безбедност и здравје при работа на привремени и мобилни градилишта на Проект: Железнички коридор VIII, Реконструкција на делница Куманово-Бељаковце