УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАДОТ

  1. Подготовка на барање за добивање на дозвола за собирање и транспортирање на опасен отпад „БАЛКАНСКА ЅВЕЗДА“
  2. Изготвување на Програма за управување со отпад во Инсталацијата „МИК СВЕТИ НИКОЛЕ“ ДОО Свети Николе
  3. Подготовка на барање за добивање на дозвола за увоз-извоз и транзит на неопасен отпад „ДОЈРАН СТИЛ“
  4. Подготовка на барање за добивање на дозвола за увоз-извоз и транзит на неопасен отпад (за отпадот кој ќе се увезува од Косово ќe транзитира низ Македонија и ќе се увезува во Бугарија) за ДОЈРАН СТИЛ
  5. План и Програма за управување со отпад во општина Штип
  6. План и програма за управување со отпад за инсталацијата А.Д. Комуна, Скопје
  7. План и Програма за управување со отпад на општина Куманово
  8. Програма за управување со отпад на инсталацијата ПРОМЕС ДОО, Скопје
  9. План за управување со отпад од површинска експлоатација на варовник од лежиштето „Камен Дол” Росоман
  10. План за управување со отпад од површинска експлоатација на базалт од лежиштето „Ежево Брдо”, Штип
  11. План за управување со отпад од експлоатација на минерална суровина-варовник на локалитет „Тројаци“, општина Прилеп
  12. План за управување со отпад за површинска експлоатација на варовник од лежиштето „Краста“, општина Куманово
  13. План за управување со отпад од површинска експлоатација на минерална суровина-песок од локалитетот с. Средно Коњари, општина Петровец, Скопје
  14. План за управување со отпад за површинска експлоатација на дијабази од лежиштето „Оризари“, општина Липково
  15. План за управување со отпад за површинска експлоатација на дијабази од лежиштето „Ѓопчели“, општина Дојран
  16. План за управување со отпад од површинска експлоатација на песок и чакал на локалитет „МИКРИМАН“, КО Суво Грло, општина Штип
  17. Програма за управување со отпад за Македонски Телеком
  18. Програма за управување со отпад за Т-Мобиле
  19. План за управување со отпад   од површинска  експлоатација на манган од локалитет „Ужиница“ – Стогово
  20. План за управување со отпад  од експлоатација на минерална суровина од локалитетот „Џурово“, општина Прилеп
  21. Барање за добивање на дозвола за складирање на неопасен отпад, општина Струмица
  22. Барање за добивање на дозвола за транспортирање на неопасен отпад, општина Струмица
  23. Барање за вршење на дејноста-трговија со неопасен отпад, општина Струмица
  24. Барање за добивање на дозвола за складирање на опасен отпад, општина Струмица
  25. Барање за добивање на дозвола за собирање и транспортирање на опасен отпад, општина Струмица
  26. Интегрирана студија за компостирање на биоразградлив отпад во општина Охрид и регионот