СТРУЧЕН ТИМ

МЕНКА СПИРОВСКА

Дипл. биолог

Овластен експерт за оценка на влијание врз животната средина;

Овластен експерт за стратегиска оцена на животната средина;

Овластен проценувач од областа на вредноста на добрата и влијанијата врз животната средина;

Стручно лице за безбедност при работа;

Консултант за животна средина;

Управител на ДЕКОНС-ЕМА ДООЕЛ, Скопје

Сертификати:

ЈУЛИЈАНА НИКОВА

Дипл. инженер технолог

Овластен експерт за оценка на влијание врз животната средина;

Овластен експерт за стратегиска оцена на животната средина;

Овластен проценувач од областа на вредноста на добрата и влијанијата врз животната средина;

Стручно лице за безбедност при работа;

Консултант за животна средина;

Сертификати:

АНА СТОЈАНОВСКА

Дипл. еколог

Овластен експерт за оценка на влијание врз животната средина;

Овластен експерт за стратегиска оцена на животната средина;

Лиценциран управител со отпад;

Консултант за животна средина

Сертификати:

БИЛЈАНА ГЕРАСИМОВСКА

Дипл. инженер по заштита на животната средина

Овластен експерт за оценка на влијание врз животната средина;

Овластен експерт за стратегиска оцена на животната средина;

Консултант за животна средина;

Стручно лице за безбедност при работа;

Консултант за животна средина

Сертификати:

КРИСТИНА ПЕТРОВСКА

М-р по технички науки од областа на животна средина и ресурси

Овластен експерт за оценка на влијание врз животната средина;

Лиценциран управител со отпад;

Тренер за НАТУРА 2000;

Консултант за животна средина

Сертификати:

ТРАЈЧЕ МИТЕВ

Дипл. професор по биологија

Овластен експерт за оценка на влијание врз животната средина;

Овластен експерт за стратегиска оцена на животната средина;

Консултант за животна средина

Сертификати:

КАТЕРИНА АЛЕКСОВСКА

Дипл. професор по биологија

Консултант за животна средина

ЖАРКО КОСТОВСКИ

Дипл. професор по спорт и спортски активности

Административен асистент