ИНТЕГРИРАНИ ЕКОЛОШКИ

ДОЗВОЛИ (ИСКЗ ДОЗВОЛИ)

 1. Барање за добивање Б-дозвола за усогласување со оперативен план за “БЕНТОМАК НОВА“ ДООЕЛ, с. Гиновце, Ранковце
 2. Барање за добивање Б-дозвола за усогласување со оперативен план (Берово, Виница, Гиновци и Псача)
 3. Барање за добивање Б-дозвола за усогласување со оперативен план за живинарска фарма Мотекс Зрновка, Зрновци
 4. Барање за добивање Б-дозвола за усогласување со оперативен план за „БЕТОН БАЗА“, Охрид
 5. Барање за добивање Б-дозвола за усогласување со оперативен план за инсталацијата Оранжерија во Богданци
 6. Барање за добивање А-интегрирана еколошка дозвола за усогласување со оперативен план за инсталацијата А.Д. „Комуна”, Скопје (две локации, Керамидница и Маџари)
 7. Барање за добивање А-интегрирана дозвола за усогласување со оперативен план за печатница Европа 92 (за локации во Кочани)
 8. Барање за добивање Б-интегрирана дозвола за усогласување со оперативен план за инсталацијата за производство на неткаен текстил АД Винка Нет, Виница
 9. Барање за добивање Б-интегрирана дозвола за усогласување со оперативен план за инсталацијата оранжерија, Градинар А.Д. експорт-импорт, Свети Николе
 10. Дополнување на барање за Б-интегрирана еколошка дозвола во барање за А-интегрирана еколошка дозвола за инсталацијата АД Оранжерии ХАВЗАЛИ, Струмица, за инсталацијата-погон за производство на тули во Ресен
 11. Барање за Б-интегрирана еколошка дозвола и оперативен план за инсталацијата за производство на мелнички производи, Коки Лукс ДООЕЛ, Свети Николе
 12. Барање за добивање Б-интегрирана дозвола за усогласување со оперативен план за каменолом Лоте ДООЕЛ, Охрид
 13. Барање за добивање Б-интегрирана дозвола за усогласување со оперативен план за бетонската база Лавче ДООЕЛ, Охрид
 14. Барање за добивање Б-интегрирана дозвола за усогласување со оперативен план за инсталацијата свињарска фарма НИСЕВИ ДООЕЛ, Штип
 15. Барање за добивање Б-интегрирана дозвола за усогласување со оперативен план за инсталација за производство и промет на томасфосфат АД Троска, Скопје
 16. Барање за добивање Б-дозвола за усогласување со оперативен план за инсталацијата КЛАНИЦА ДООЕЛ во Ново Село
 17. Барање за добивање Б-дозвола за усогласување со оперативен план за инсталацијата АД “ЖИТО НАМА”, Свети Николе
 18. Барање за добивање А-дозвола за инсталацијата ТЕ-ТО АД Скопје
 19. Барање за добивање на Б-интегрирана еколошка дозвола за усогасување со оперативен план за обработка на трансформаторско масло „Раде Кончар“, Скопје
 20. Подготовка на Барање за Б-интегрирана еколошка дозвола за инсталацијата „ЕКОНОВА ОИЛ“ ДОО, Скопје
 21. Подготовка на Барање за добивање на Б-интегрирана еколошка дозвола за месна индустрија и кланица МИК СВЕТИ НИКОЛЕ ДОО, Свети Николе
 22. Подготовка на Барање за добивање на Б-интегрирана еколошка дозвола за „ВАРДАРГРАДБА“ ДОО Скопје
 23. Подготовка на Барање за А-интегрирана еколошка дозвола за инсталација: Постројка за складирање, третман и преработка на неопасен отпад, КО Шивец, општина Кавадарци за „ЕКО ЕНЕРЏИ СИСТЕМ“ ДОО Скопје
 24. Подготовка на Барање за добивање на  А-интегрирана еколошка дозвола за постројка за складирање, третман и преработка на неопасен отпад во општина Битола
 25. Подготовка на Барање за Б-интегрирана еколошка дозвола за Инсталацијата за експлоатација на минерална суровина мермер на локалитетот „Самарница 2“, с. Небрегово, општина Долнени и општина Прилеп.
 26. Подготовка на барање за добивање на A-Интегрирана еколошка дозвола за инсталација Леарница за железо и производи од железо „Кранфилд Фаундри“ ДООЕЛ Скопје
 27. Подготовка на барање за добивање на Б-Интегрирана еколошка дозвола за инсталација за површиска екплоатација и дробење на минерална суровина варовник од наоѓалиште „Подцуцул“, општина Сопиште.