УПРАВУВАЊЕ СО ВОДИ

» Реализација на Компонентата–Проверка на испуштени отпадни води од индустриските капацитети во Скопје, во рамките на Физибилити Студијата за управување со отпадните води во град Скопје

» Програма за следење на квалитативните карактеристики на водите што ги хранат Жеденската акумулација и изворот Рашче, град Скопје

» Студија за управување со води, Комуна АД Скопје

» Консултантски услуги за животна средина за проектот-Техничка помош за спроведување инвестициски проекти за водоснабдување и одведување на отпадните води во Р. Македонија

» Студија за третман на отпадни води – Раде Кончар