УПРАВУВАЊЕ СО ВОДИ

1. Реализација на Компонентата–Проверка на испуштени отпадни води од индустриските капацитети во Скопје, во рамките на Физибилити Студијата за управување со отпадните води во град Скопје

2. Програма за следење на квалитативните карактеристики на водите што ги хранат Жеденската акумулација и изворот Рашче, град Скопје

3.Студија за управување со води, Комуна АД Скопје

4.Консултантски услуги за животна средина за проектот-Техничка помош за спроведување инвестициски проекти за водоснабдување и одведување на отпадните води во Р. Македонија

5.Студија за третман на отпадни води – Раде Кончар