ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРАТЕГИСКА

ОЦЕНА НА ЖИВОТНАТА

СРЕДИНА (СОЖС)

 1. Извештај за стратегиска оцена на животната средина за урбанистички план вон населено место за комерцијално-деловни намени, производство, дистрибуција и сервиси околу Обиколница од клучка „Хиподром” до клучка „Сингелиќ”, општина Гази Баба
 2. Извештај за стратегиска оцена на животната средина за урбанистички план вон населено место за спортско-рекреативен центар „Гази Баба”, општина Гази Баба
 3. Извештај за стратегиска оцена на животната средина за државна урбанистичка планска документација за Технолошка индустриска развојна зона-ТИРЗ Кичево, Опфат 1 и Опфат 2, општина Кичево и општина Другово
 4. Извештај за стратегиска оцена на животната средина за Стратегијата за развој на енергетиката во Република Македонија за период 2008-2020 година со визија до 2030 година
 5. Извештај за стратегиска оцена на животната средина за урбанистички план вон населено место за стопански комплекс, КО Таринци, општина Таринци
 6. Извештај за стратегиска оцена на животната средина за урбанистички план вон населено место за стопански комплекс, КО Мислешево, општина Струга
 7. Извештај за Стратегиска оцена на животната средина за урбанистички план вон населено место за ветерница, општина Крушево
 8. Извештај за стратегиска оцена на животната средина на планска програма за изградба на 100 винарии на земјиште на Република Македонија, I фаза, Скопје
 9. Извештај за стратегиска оцена на животната средина за урбанистички план вон населено место за стопански комплекс, КО Доброшане,општина Куманово
 10. Извештај за стратегиска оцена на животната средина за урбанистички план вон населено место за стопански комплекс на патот Битола-Бистица, општина Битола
 11. Извештај за стратегиска оцена на животната средина за урбанистички план вон населено место за стопански комплекс за откуп, примарна и финална обработка на земјоделски производи м.в. „Керамидница”, КО Кочани, општина Кочани
 12. Извештај за стратегиска оцена на животната средина за урбанистички план вон населено место за изградба на соларна електрана КО Крушево, општина Крушево
 13. Извештај за стратегиска оцена на животната средина за урбанистички план вон населено место за повеќенаменска стопанска зона КО Буково, општина Битола
 14. Извештај за стратегиска оцена на животната средина за детален урбанистички план за комплекс на болници, КО Битола, општина Битола
 15. Извештај за стратегиска оцена на животната средина за детален урбанистички план за градски спортски центар КО Кочани, општина Кочани
 16. Извештај за стратегиска оцена на животната средина за Измена и дополна на детален урбанистички план за стара железничка станица КО Центар, општина Центар
 17. Извештај за стратегиска оцена на животната средина за урбанистички план вон населено место за стопански комплекс за откуп, складирање, преработка и дистрибуција на земјоделски производи на м.в. Макази, КО Козјак, општина Ресен
 18. Извештај за стратегиска оцена на животната средина за државна урбанистичка планска документација за Технолошка Индустриска Развојна Зона, „Опфат 1“ КО Свидовица и „Опфат 2“, КО Габрово, општина Струмица
 19. Извештај за стратегиска оцена на животната средина за државна урбанистичка планска документација за потисен цевковод од Билимбегово, м.в Јасика до Бунарџик, Скопје
 20. Извештај за стратегиска оцена на животната средина за државна урбанистичка планска документација за фарма на ветерници-Штип за плански период од 2010-2020 година, општина Штип
 21. Извештај за стратегиска оцена на животната средина за урбанистички план вон населено место за изградба на магацин за откуп на земјоделски производи и ладилник за складирање на стока-КО Градец, општина Валандово
 22. Извештај за стратегиска оцена на животната средина за детален урбанистички план за работна зона-Пребег, општина Штип
 23. Извештај за стратегиска оцена на животната средина за урбанистички план вон населено место за изградба на стопански комплекс-ФЕНИ ИНДУСТРИ, локација 1-Топилница, КО Шивец, општина Кавадарци
 24. Извештај за стратегиска оцена на животната средина за ТИРЗ Ранковце, КО Петралица и КО Псача, општина Ранковце
 25. Извештај за стратегиска оцена на животната средина за ТИРЗ Струга, м.в Маторник, КО Мислешево, општина Струга
 26. Извештај за стратегиска оцена на животната средина за урбанистички план вон населено место за локалитет обиколница од клучка „Хиподром“ до клучка „Сингелиќ“, блок 15, општина Гази Баба
 27. Извештај за стратегиска оцена на животната средина за детален урбанистички план Буњаковец 1, урбан модул 16 – oпштина Центар (изменување и дополнување), Скопје
 28. Извештај за СОЖС за локална урбанистичка планска документација за угостителски и туристички комплекс во КО Горничет, општина Гевгелија
 29. Извештај за стратегиска оцена на животната средина за урбанистички план за село Николиќ, блок 1, м.в. Петрова Река, КО Николиќ (изменување и дополнување), општина Дојран
 30. Извештај за стратегиска оцена на животната средина за детален урбанистички план за урбана заедница 3, дел од урбан блок 10, опфат 1, општина Струга
 31. Извештај за стратегиска оцена на животната средина за урбанистички план за село Дојран, локалитет „Карач“, блок 34 (изменување и дополнување), општина Дојран
 32. Извештај за стратегиска оцена на животната средина за детален урбанистички план за урбан модул „Стар Пролетер“, општина Крива Паланка
 33. Извештај за стратегиска оцена на животната средина за локална урбанистичка планска документација за изградба на стопански комплекс, КО Богданци, oпштина Богданци
 34. Извештај за стратегиска оцена на животната средина за локална урбанистичка планска документација за вон населено место за изградба на пекара со пропратни објекти во м.в. „ЕЗЕРСКИ ЛОЗЈА”, КО Мислешево, општина Струга
 35. Извештај за стратегиска оцена на животната средина за локална урбанистичка планска документација за изградба на резервоар за вода на дел од КП16 КО Страчинци, општина Гази Баба
 36. Извештај за стратегиска оцена на животната средина за државна урбанистичка планска документација за бензинска станица за снабдување со течни горива и течен нафтен гас на автопатот Е65, Тетово-Гостивар
 37. Извештај за стратегиска оцена на животната средина за детален урбанистички план за Источна индустриска зона, Запад-1, општина Гази Баба
 38. Извештај за стратегиска оцена на животната средина за детален урбанистички план за локалитет „Шампињони и Југотутун“, дел од урбана единица 11, општина Кочани
 39. Извештај за стратегиска оцена на животната средина за генерален урбанистички план за урбан модул Касарна до магацин на Тигар, Крива Паланка, општина Крива Паланка (изменување и дополнување)
 40. Извештај за стратегиска оцена на животната средина за државна урбанистичка планска документација за изградба на фабрика за собирање, складирање и обработка на опасен отпад и производство на дизел гориво на КП 1911, КО Оризари, општина Велес
 41. Извештај за стратегиска оцена на животната средина за локална урбанистичка планска документација вон населено место за стопански комплекс за производство и складирање на мебел на КП бр. 3345, м.в. „Говедарски пат”, КО Куманово, општина Куманово
 42. Извештај за стратегиска оцена на животната средина за локална урбанистичка планска документација за Стопански комплекс за рибник на КП 903, 910, 911 и дел од 884 КО Подгорци, м.в. Зeјгорец, општина Струга
 43. Извештај за стратегиска оцена на животната средина за државна урбанистичка планска документација за бензинска пумпна станица и услужен центар на магистрален пат М1 (А1-Е75) КП 4784 м.в „Мачја Глава“ КО Куманово, општина Куманово
 44. Извештај за стратегиска оцена на животната средина за проширување на генерален урбанистички план Кавадарци, блок 29К, општина Кавадарци
 45. Извештај за стратегиска оцена на животната средина за урбанистички план вон населено место за индустриско стопански комплекс Душановац, општина Дојран
 46. Извештај за стратегиска оцена на животната средина за изменување и дополнување на урбанистички план вон населено место Дуброво-Тремник, општина Неготино
 47. Извештај за стратегиска оцена на животната средина за проект за инфраструктура за изградба на канали за одведување на отпадни води (атмосферски води и пречистени отпадни води од канализација) од ТИРЗ Скопје 1, општина Илинден
 48. Извештај за стратегиска оцена на животната средина за локална урбанистичка планска документација за изградба на стопански комплекс (сервис и терминал за возила) на КП бр. 632/1 и 632/3 во м.в. „Трлиште”, КО Куманово, општина Куманово
 49. Извештај за стратегиска оцена на животната средина за локална урбанистичка планска документација, КАМЕНОЛОМ за експлоатација на минерална суровина – варовничка дробина за локалитет Краста, КП 401 и 402 и дел од 386 КО Радолишта, општина Струга
 50. Извештај за Стратегиска оцена на животната средина за државна урбанистичка планска документација за градби за тешка и загадувачка индустрија за потребите на “ДЕТОНИТ” ДООЕЛ, општина Радовиш
 51. Извештај за Стратегиска оцена на животната средина за локална урбанистичка планска документација за комерцијален комплекс на КП 2829/2, 2829/7, дел од КП 2829/12 и 2830/1, м.в. “Попово Блато”, КО Струга, општина Струга
 52. Извештај за Стратегиска оцена на животната средина за детален урбанистички план за дел од блок 30, индустриска зона, Мороишта, општина Струга
 53. Извештај за Стратегиска оцена на животната средина за државна урбанистичка планска документација за бензинска пумпа за УБ8 во с. Трубарево, Скопје
 54. Извештај за Стратегиска оцена на животната средина за локална урбанистичка планска документација за вон населено место за стопански комплекс со намена лесна и незагадувачка индустрија, сервиси и стоваришта (Г2, Г3 и Г4) на КП 273/1, 273/2 и дел од 272/3 КО Враништа, општина Струга
 55. Извештај за стратегиска оцена на животната средина за државна урбанистичка планска документација за технолошка индустриска развојна зона Радовиш, м.в. „Долна Рудина“, КО Радовиш, општина Радовиш
 56. Извештај за Стратегиска оцена на животната средина за Источна индустриска зона блок 1 и блок 2, општина Гази Баба
 57. Извештај за Стратегиска оцена на животната средина за изработка на локална урбанистичка планска документација за стопански комплекс за производство и складирање на ПВЦ столарија на КП бр.3434/2,м.в.”Мачја Глава”, КО Куманово, општина Куманово
 58. Извештај за стратегиска оцена на животната средина за урбанистички план вон населено место за стопански комплекс-винарија, м.в. “Циндричева Шума”, КО Сретеново, општина Дојран
 59. Извештај за стратегиска оцена на животната средина за урбанистички план вон населено место за стопански комплекс-винарија, м.в. “Мала Боцка”, КО Ѓопчели, општина Дојран
 60. Извештај за стратегиска оцена на животната средина за локална урбанистичка планска документација за КП бр.1592 и КП бр.1593 во м.в. “Рана”КО Корошишта, општина Струга
 61. Извештај за стратегиска оцена за животна средина за детален урбанистички план, источна индустриска развојна зона, локалитет “Пивара”, општина Гази Баба, Скопје (плански период 2011-2016)
 62. Извештај за стратегиска оцена на животната средина за локална урбанистичка планска документација за Индустриски комплекс за преработка и обработка на дрво и дрвени производи, општина Куманово
 63. Извештај за стратегиска оцена на животната средина за локална урбанистичка планска документација за производни објекти на КП бр.410/2, 411/2 и делови од КП бр.408 и 409 во КО Прдејци, општина Гевгелија
 64. Извештај за стратегиска оцена на животната средина за локална урбанистичка планска документација за изградба на стопански комплекс на КП 4616, 4617 и делови од КП 4618, 4619, 4620, м.в. „Долна Река“, КО Негорци, општина Гевгелија
 65. Извештај за стратегиска оцена на животната средина за државна урбанистичка планска документација за Бензинска пумпна станица и услужен центар на Регионален пат П2133, КП бр. 2553/50 и дел од КП бр. 2553/1, 2561 и 2562 м.в. „Стара Река“, КО Слупчане, општина Липково
 66. Извештај за стратегиска оцена на животната средина за измена и дополнување на локална урбанистичка планска документација за стопански комплекс (фабрика за производство и преработка на зеленчук со придружни содржини) м.в. “Корија”, КО Прдејци, општина Гевгелија
 67. Извештај за стратегиска оцена на животната средина за државна урбанистичка планска документација за стопански комплекс со намена лесна и незагадувачка индустрија-Г2, на КП бр. 91/1 и делови од 91/2,56,81,1139,1012,1019,1020,1021,1022,1023,1024,1025,1054 и 1055 во м.в. „Ракита“, КО Моин, општина Гевгелија
 68. Извештај за стратегиска оцена на животната средина за локална урбанистичка планска документација за изградба на градски гробишта на КП бр. 439, 444 и 445, КО Македонска Каменица, општина Македонска Каменица
 69. Извештај за стратегиска оцена на животната средина за државна урбанистичка планска документација за изградба на термоелектрана-топлана во КО Бардовци, ТЕ-ТО, Скопје
 70. Извештај за Стратегиска оцена на животната средина за урбанистички план вон населено место за стопански комплекс „Компостара“, КО Кочани, општина Кочани
 71. Извештај за стратегиска оцена на животната средина за локална урбанистичка планска документација за Опфат 1, градежна парцела 1.1. со намена Г1 тешка и загадувачка индустрија за производство на огноотпорни материјали на КП бр. 17/5-18-4 и 17/5-18-6, м.в. „Скакулица“, КО Бањица, општина Гостивар
 72. Извештај за стратегиска оцена на животната средина за: локална урбанистичка планска документација за Опфат 2, градежна парцела 1.2. со намена Г1 тешка и загадувачка индустрија за производство на огноотпорни материјали на КП бр. 5/17-2, м.в. „Скакулица“, КО Бањица, општина Гостивар
 73. Извештај за стратегиска оцена на животната средина за детален урбанистички план урбана единица (УЕ) 11, блок 3 за плански период 2011-2016, општина Струга
 74. Извештај за стратегиска оцена на животната средина за локална урбанистичка планска документација за сервиси во с. Калуѓерица, општина Радовиш
 75. Извештај за стратегиска оцена на животната средина за локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена Г2-лесна и незагадувачка индустрија на дел од КП 2074, КО Драчево, општина Кисела Вода
 76. Извештај за стратегиска оцена на влијанието врз животната средина за Програмата за реализација на Стратегијата за развој на енергетиката на Република Македонија за период од 2012-2016-Министерство за економија, Скопје
 77. Извештај за стратегиска оцена на животната средина за локална урбанистичка планска документација за изградба на стопански објект (месна кланична индустрија и магацин) на КП бр. 45/2 во м.в. „Сушево Поле”, КО Три Чешми, општина Штип
 78. Извештај за стратегиска оцена на животната средина за државна урбанистичка планска документација технолошка индустриска развојна зона Скопје 2, КО Бунарџик КО Ајватовци и КО Илинден, општин Илинден
 79. Извештај за стратегиска оцена на животната средина за државна урбанистичка планска документација технолошка индустриска развојна зона Скопје 3, КО Ајватовци и КО Бунарџик, општина Илинден
 80. Извештај за стратегиска оцена на животната средина за локална урбанистичка планска документација за лесна и незагадувачка индустрија-Г2 на КП 296/2, 296/3, 297/3 и 554/3, м.в. „Јурија“, КО Трубарево, општина Гази Баба, Скопје
 81. Извештај за стратегиска оцена на животната средина за урбанистички план вон населено место за комплекс за лесна индустрија-Г2, Дуброво, општина Неготино
 82. Извештај за стратегиска оцена на животната средина за локална урбанистичка планска документација за изградба на рибник за одгледување на речна калифорниска пастрмка на КП4, КО Маловишта, општина Битола
 83. Извештај за стратегиска оцена на животната средина за Трет национален извештај кон рамковната конвенција на ОН за климатски промени-УНДП
 84. Извештај за Стратегиска оцена на животната средина за Регионален план за управување со отпад за Североисточен плански регион
 85. Извештај за Стратегиска оцена на животната средина за Регионален план за управување со отпад за Источен плански регион
 86. Извештај за Стратегиска оцена на животната средина за Национална стратегија за биолошка разновидност со акциски план
 87. Извештај за Стратегиска оцена на животната средина за Национална стратегија за животна средина и климатски промени
 88. Извештај за стратегиска оцена на животната средина за Програма за водоснабдување, одведување, собирање и прочистување на урбани отпадни води за Агломерација Струмица
 89. Подготовка на Извештај за Стратегиска оценка на животна средина за ЛУПД за пречистителна станица за КП 802 и дел од КП 797 КО Мојанци општина Кочани
 90. Извештај за стратегиска оцена на животната средина за Државна урбанистичка планска документација за изградба на трафостаница 110 кV на КП 3410/1, 3410/2, 3411, 3412, 3413, 3414, 3415, дел од КП 3491/1 и дел од КП 9608/1, КО Кавадарци.
 91. Изготвување на Извештај за стратегиска оцена на животната средина за ДУПД за бензиска пумпа со придружни објекти во Валандово
 92. Изготвување на Извештај за стратегиска оцена на животната средина за Измена и дополнување на ДУП за дел од Блок 2.1, ГП бр.19, 20, 21, 22 и 23 со намена Г1, Пробиштип
 93. Изготвување на Извештај за стратегиска оцена на животната средина за ДУП за Урбана Единица-2, Дел од Блок 2.1, Кожара Делчево, со намена Г1
 94. Изготвување на Извештај за стратегиска оцена на животната средина за Урбанистички план за село Романовце, Куманово
 95. Изработка на Извештај за Стратегиска оцена на животната средина (СОЖС) за проектот „Иловица“, општина Босилово и општина Ново Село
 96. Изработка на Извештај од спроведената стартегиска оцена за влијанијата на животната средина од спроведувањето на Просторен план на Источен плански регион
 97. Подготовка на Извештај за Стратегиска оцена на животната средина за измена и дополнување на Урбанистички план вон населено место Дуброво-Тремник со намена Г2 лесна и незагадувачка индустрија, КО Дуброво и КО Тремник, Општина Неготино
 98. Извештај за Стратегиска оцена за влијанијата на животната средина за Национална Стратегија за Заштита на Природата (2017-2027)
 99. Извештај за стратегиска оцена за влијанијата на животната средина за Изработка на просторен план за Националниот парк Пелистер за Министерство за животна средина и просторно планирање
 100. Извештај за стратегиска оцена на животната средина за Архитектонско урбанистичкиот проект за КП 1205 со намена Г3-Сервиси, сервис за товарни возила во КО Доброшане вон град, општина Куманово за „ПРЕМИ ОИЛ“ ДООЕЛ Куманово
 101. Извештај од стратегиска оцена на животната средина за Детален урбанистички план за измени и дополнувања на детален урбанистички план за УЗ 8, дел 0 УБ 8.1- Опфат 1 (2017-2022) Општина Охрид.
 102. Извештај од стратегиска оцена на животната средина за План за управување со Споменик на природата „Маркови Кули“ 2019-2029.
 103. Извештај од стратегиска оцена на животната средина за План за управување со НП Пелистер (2019-2029).
 104. Извештај за стратегиска оцена на животната средина за УПВНМ за електроцентрали од обновливи извори на енергија, КО Амзабегово, општина Свети Николе.
 105. Извештај за стратегиска оцена на животната средина за ДУПД за изградба на тренинг центар МВР-УБК, КО Загорци и КО Скуруша, општина Конче.
 106. Извештај за стратегиска оцена на животната средина за државна урбанистичко-планска документација за технолошко индустриска развојна зона Липково, КО Никуштак, општина Липково
 107. Извештај за стратегиска оцена на животната средина за државна урбанистичко-планска документација за технолошко индустриска развојна зона Липково, КО Никуштак, општина Липково
 108. Извештај за стратегиска оцена на животната средина за Архитектонско урбанистичкиот проект за КП 1205 со намена Г3-Сервиси, сервис за товарни возила во КО Доброшане вон град, општина Куманово.