БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ

ПРИ РАБОТА

 1. Изработка и спроведување на програма за обука од областа на БЗР за инсталација за селекција и балирање на отпадна пластика „Г&О Васте Солутион“ ДООЕЛ, Скопје.
 2. Проценка на ризик за две работни места, и изработка и спроведување на програма за обука од областа на БЗР за Д-Р СТАНКОВ ДЕНТАЛ ДООЕЛ Скопје
 3. Проценка на ризик за едно работно место, и изработка и спроведување на програма за обука од областа на БЗР за ЛИВЕДООХ ДОО Скопје
 4. Изработка на План за безбедност и здравје при работа за изградба на систем за наводнување „Славишко Поле“ (LOT2), општина Ранковце за за „ВАРДАРГРАДБА“ ДОО, Скопје
 5. Обука од областа на БЗР за Друштво за трговија, производство и услуги „СФЦ“ ДООЕЛ Скопје
 6. Подготовка на програма и спроведување на обука за 11 вработени за безбедно извршување на работата, во согласност со барањата на Законот за безбедност и здравје при работа за „Брико Македонија“ ДООЕЛ Скопје
 7. Консултатски услуги за безбедност и здравје при работа за „Брико Македонија“ ДООЕЛ Скопје
 8. Изработка на програма и обука за безбедност и здравје при работа на вработените во НУ „Театар за деца и младинци“ Скопје.
 9. Изработка на концепт за изјава за безбедност и здравје при работа со проценка на ризик, и изработка и спроведување на програма за обука од областа на БЗР за ЛИВЕДООХ ДОО Скопје
 10. Деловна соработка за спроведување надзор и изработка на извештај од спроведен надзор во примена на мерките за безбедност и здравје при работа во фаза на изградба на објект за „ВАРДАРГРАДБА“ ДОО, Скопје
 11. Подготовка на програма и спроведување обуки за безбедно извршување на работата
 12. Изработка на концепт за изјава за безбедност и здравје при работа со проценка на ризик, и изработка и спроведување на програма за обука од областа на БЗР за Друштво за маркетинг, комуникации и услуги „АД+ВЕНТУРЕ“ ДООЕЛ Скопје
 13. Изработка на концепт за изјава за безбедност и здравје при работа со проценка на ризик, и изработка и спроведување на програма за обука од областа на БЗР за Агенција за маркетинг, комуникации и услуги „МЕККЕН“ ДОО Скопје
 14. Изработка на концепт за изјава за безбедност и здравје при работа со проценка на ризик, и изработка и спроведување на програма за обука од областа на БЗР за Друштво за маркетинг, комуникации и услуги „УНИВЕРЗАЛ МЕДИА“ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
 15. Деловна соработка на Стручно лице за безбедност при работа- „ПОРШЕ ЛИЗИНГ“ ДООЕЛ
 16. Деловна соработка на Стручно лице за безбедност при работа – „ПОРШЕ БРОКЕР“ АД
 17. Деловна соработка на Стручно лице за безбедност при работа- „АДРИАМЕД“ ДОО 
 18. Деловна соработка на Стручно лице за безбедност при работа- „ДЕМАКС НОВА ИНТ“ ДООЕЛ
 19. Деловна соработка на Стручно лице за безбедност при работа- „ЕЛБИЈОР“ ДООЕЛ
 20. Деловна соработка на Стручно лице за безбедност при работа- „ФАРМА ТРЕЈД“ ДООЕЛ
 21. Деловна соработка на Стручно лице за безбедност при работа – „НОСТРАФАРМ“ ДООЕЛ
 22. Подготовка на документација во согласност со барањата на Законот за безбедност и здравје при работа за Друштво за проектирање, производство, иженеринг и трговија „ЕКО ЕНЕРЏИ СИСТЕМ“ ДОО Скопје
 23. Деловна соработка за подготовка на документација во согласност со барањата на Законот за безбедност и здравје при работа и Законот за заштита и спасување
 24. Изработка на концепт за изјава за безбедност и здравје при работа со проценка на ризик, и изработка и спроведување на програма за обука од областа на БЗР за Друштво за трговија, производство и услуги „СФЦ“ ДООЕЛ Скопје
 25. Проценка на ризик за две работни места, и изработка и спроведување на програма за обука од областа на БЗР за „4М- инжинеринг“ ДООЕЛ Скопје
 26. Подготовка на документација од областа на Безбедност и здравје при работа за „МОДИНГ“ ДООЕЛ, Тетово
 27. Подготовка на програма и спроведување на обука за 115 вработени за безбедно извршување на работата за „ВАРДАРГРАДБА“ ДОО, Скопје
 28. Подготовка на документација во согласност со барањата на Законот за безбедност и здравје при работа и Законот за заштита и спасување за Друштво за производство и трговија „ДОЈРАН СТИЛ“ ДООЕЛ с. Николиќ, Дојран
 29. Подготовка на програма и спроведување на обука за 4 вработени за безбедно извршување на работата, во согласност со барањата на Законот за безбедност и здравје при работа за „СКОЛЕКС“ ДОО, Скопје
 30. Подготовка на План за безбедност и здравје при работа за Проект: Одвод на комунална, пречистена и атмосферска сепарирана вода од локација на ТИРЗ Струмица за „ВАРДАРГРАДБА“ ДОО, Скопје
 31. Спроведување на теоретска и практична обука со ПП-вежби за 4 вработени во „ЕКО ЕНЕРЏИ СИСТЕМ“ ДОО Скопје, подружница Кавадарци
 32. Концепт за изјава за безбедност и здравје при работа со проценка на ризик на работно место, во согласност со барањата на Законот за безбедност и здравје при работа за „ФХЗХ“ ДОО, Скопје
 33. Деловна соработка за подготовка на програма и спроведување на обука за 89 вработени  за безбедно извршување на работата за „ХХХ3Д“ ДОО, Скопје
 34. Деловна соработка за подготовка на програма и спроведување на обука за 5 вработени  за безбедно извршување на работата за „ВАРДАРГРАДБА“ ДОО, Скопје
 35. Подготовка на програма и спроведување на обука за група од 19 вработени за безбедно извршување на работата за „Х.Ф Вибе ГМБХ & Ко.КГ“ – Подружница во Р.Македонија
 36. Деловна соработка за подготовка на документација од областа на безбедност и здравје при работа за ИМПЕКСЕЛ 2
 37. Деловна соработка за подготовка на програма и спроведување на обука за 4 вработени за безбедно извршување на работата
 38. Концепт за изјава за безбедност и здравје при работа со проценка на ризик за 5 работни позиции (секретарка, електричар, маханичар, општ работник и чувар) и изработка и спроведување на програми и обука за безбедност и здравје при работа на 9 вработени во „ЕКО ЕНЕРЏИ СИСТЕМ“ ДОО Скопје, подружница Кавадарци
 39. Активност I: Подготовка на упати за периодичен/насочен/систематски здравствен преглед за 11 вработени;
  Активност II: Подготовка на програма и спроведување на обука за 11 вработени за безбедно извршување на работата..
 40. Консултантски услуги од областа на безбедност и здравје при работа-Подготовка на изјава за безбедност при работа со проценка на ризик за работни места во рудник „САСА“, Македонска Каменица
 41. Консултантски услуги од областа на безбедност и здравје при работа-Подготовка на изјава за безбедност при работа со проценка на ризик за работни места во „БЕСЈАНИ“ увоз-извоз Делогожди
 42. Консултантски услуги од областа на безбедност и здравје при работа-Подготовка на изјава за безбедност при работа со проценка на ризик за работни места во „БАБУШ КОМПАНИ“дооел с.Лабуништа, Струга
 43. Консултантски услуги од областа на безбедност и здравје при работа-Подготовка на изјава за безбедност при работа со проценка на ризик за работни места во „ПОДГОРКА“ дооел с. Подгорци, Струга
 44. Консултантски услуги од областа на безбедност и здравје при работа-Подготовка на изјава за безбедност при работа со проценка на ризик за работни места во „ЕКО-ГЛАСС “ дооел с. Лабуништа, Струга
 45. Консултантски услуги од областа на безбедност и здравје при работа-Подготовка на изјава за безбедност при работа со проценка на ризик за работни места во „ЕЛТА-КО“ доо, Струга
 46. Консултантски услуги од областа на безбедност и здравје при работа-Подготовка на изјава за безбедност при работа со проценка на ризик за работни места во Т.Д. „ТАНЕ 2007“ дооел, Охрид
 47. Консултантски услуги од областа на безбедност и здравје при работа-Подготовка на изјава за безбедност при работа со проценка на ризик за работни места во Д.Т.П.У. „КЛИК ТРИ“ дооел, Струга
 48. Консултантски услуги од областа на безбедност и здравје при работа-Подготовка на изјава за безбедност при работа со проценка на ризик за работни места во Т.Д. „МЕРЛОН 1“ дооел, с. Радолишта, Струга
 49. Консултантски услуги од областа на безбедност и здравје при работа-Подготовка на изјава за безбедност при работа со проценка на ризик за работни места во „СМАГ“ доо, Струга
 50. Консултантски услуги од областа на безбедност и здравје при работа-Подготовка на изјава за безбедност при работа со проценка на ризик за работни места во „СТРУЖАНКА 2011“ дооел, Струга
 51. Консултантски услуги од областа на безбедност и здравје при работа-Подготовка на изјава за безбедност при работа со проценка на ризик за работни места во „G & N ПРОМ“ дооел, Охрид
 52. Консултантски услуги од областа на безбедност и здравје при работа-Подготовка на изјава за безбедност при работа со проценка на ризик за работни места во „ГУМНОПЛАСТ“ дооел, Охрид
 53. Консултантски услуги од областа на безбедност и здравје при работа-Подготовка на изјава за безбедност при работа со проценка на ризик за работни места во „ГЕМИЛЛИ“ дооел, Охрид
 54. Консултантски услуги од областа на безбедност и здравје при работа-Подготовка на изјава за безбедност при работа со проценка на ризик за работни места во пекара „ДЕРЕЧЕТ“ дооел, Струга
 55. Консултантски услуги од областа на безбедност и здравје при работа-Подготовка на изјава за безбедност при работа со проценка на ризик за работни места во „ЛАШКО КОМЕРЦ“ дооел, Вевчани
 56. Консултантски услуги од областа на безбедност и здравје при работа-Подготовка на изјава за безбедност при работа со проценка на ризик за работни места во „ЛАБИНОТИ “ дооел, Струга
 57. Консултантски услуги од областа на безбедност и здравје при работа-Подготовка на изјава за безбедност при работа со проценка на ризик за работни места во „АМОРЕ 06“ дооел, Струга
 58. Консултантски услуги од областа на безбедност и здравје при работа-Подготовка на изјава за безбедност при работа со проценка на ризик за работни места во „СЕФА -ТРАНС“ дооел, Струга
 59. Консултантски услуги од областа на безбедност и здравје при работа-Подготовка на изјава за безбедност при работа со проценка на ризик за работни места во „КАФЕ БАР ПЛИВАЛИШТЕ“ дооел, Струга
 60. Подготoвка на програма и спроведување на обуки на вработените за безбедно извршување на работата во „ЕМО МОНТ“ дооел Охрид
 61. Консултантски услуги од областа на безбедност и здравје при работа-Подготовка на изјава за безбедност при работа со проценка на ризик за работни места во „СТРУШКИ ГАЛЕБ“ дооел, Струга
 62. Консултантски услуги од областа на безбедност и здравје при работа-Подготовка на изјава за безбедност при работа со проценка на ризик за работни места во „ФИЛИП“ дооел, Охрид
 63. Консултантски услуги од областа на безбедност и здравје при работа-Подготовка на изјава за безбедност при работа со проценка на ризик за работни места во „ЕЛЕКТОРПРОМЕТ“ дооел, Струга
 64. Консултантски услуги од областа на безбедност и здравје при работа-Подготовка на изјава за безбедност при работа со проценка на ризик за работни места во „МИ-ТРАНС“ увоз-извоз дооел, Велешта
 65. Консултантски услуги од областа на безбедност и здравје при работа-Подготовка на изјава за безбедност при работа со проценка на ризик за работни места во „АСЛАН КОМЕРЦ “ дооел, с. Радолишта, Струга
 66. Консултантски услуги од областа на безбедност и здравје при работа-Подготовка на изјава за безбедност при работа со проценка на ризик за работни места во „ЕМУШ“ дооел, Струга
 67. Консултантски услуги од областа на безбедност и здравје при работа-Подготовка на изјава за безбедност при работа со проценка на ризик за работни места во А.Д.Г. „ТРУДБЕНИК “ дооел, Струга
 68. Консултантски услуги од областа на безбедност и здравје при работа-Подготовка на изјава за безбедност при работа со проценка на ризик за работни места во „ТРАНС-АГ“ дооел, Струга
 69. Консултантски услуги од областа на безбедност и здравје при работа-Подготовка на изјава за безбедност при работа со проценка на ризик за работни места и подготовка на програма и спроведување на обуки на вработените за безбедно извршување на работата во „ДЕКОР КАМЕН“ дооел, Струга
 70. Подготовка на програма и спроведување на обуки на вработените за безбедно извршување на работата за вработени кои ќе работат на реконструкција на железничката пруга-долж коридор X
 71. Подготовка на програма и спроведување на обуки на вработените за безбедно извршување на работата за вработени во Т.Д.П.П.И. „ВАРДАРГРАДБА“ доо, Скопје
 72. Консултантски услуги од областа на безбедност и здравје при работа- Подготовка на изјава за безбедност при работа со проценка на ризик за работни места и подготовка на програма и спроведување на обуки на вработените за безбедно извршување на работата во Х.Ф ВИБЕ ГмбХ& Ко.КГ-Подружница во Република Македонија (вработени на привремени и мобилни градилишта на реконструкција на железничка пруга Куманово-Бељаковце)
 73. Консултантски услуги од областа на безбедност и здравје при работа- Подготовка на изјава за безбедност при работа со проценка на ризик за работни места и подготовка на програма и спроведување на обуки на вработените за безбедно извршување на работата во Х.Ф ВИБЕ ГмбХ& Ко.КГ-Подружница во Република Македонија (вработен административен персонал)
 74. Консултантски услуги од областа на безбедност и здравје при работа- Подготовка на изјава за безбедност при работа со проценка на ризик за работни места и подготовка на програма и спроведување на обуки на вработените за безбедно извршување на работата во приватна здравствена установа-Поликлиника од специјалистичко-консултативна здравствена дејност „ОРТОМЕДИКА“ Скопје
 75. Консултантски услуги од областа на безбедност и здравје при работа- Подготовка на изјава за безбедност при работа со проценка на ризик за работни места и подготовка на програма и спроведување на обуки на вработените за безбедно извршување на работата во Друштво за угостителство и трговија „ЛКС“ дооел увоз-извоз Скопје-Подружница Кафетерија „ИЛ КАФЕ ДИ РОМА“ Охрид
 76. Kонсултантски услуги од областа на безбедност и здравје при работа- Подготовка на изјава за безбедност при работа со проценка на ризик за работни места и подготовка на програма и спроведување на обуки на вработените за безбедно извршување на работата во Друштвото за технички консултантски услуги „ЕКОМОЗАИК“ дооел Скопје
 77. Подготовка на Елаборат за уредување на просторот со мерки за безбедност и здравје при работа за детални геолошки истражувања на локалитет „ПОЛЕ“ с. Бешиште, општина Прилеп
 78. Подготовка на План за безбедност и здравје при работа на привремени и мобилни градилишта на Проект: Воведување на мерки за енергетска ефикасност во управната зграда на општина Ресен
 79. Подготовка на План за безбедност и здравје при работа на привремени и мобилни градилишта на Проект: Реконструкција и адаптација на мониторинг станица на Преспанско Езеро во с. Стење
 80. Подготовка на План за безбедност и здравје при работа на привремени и мобилни градилишта на Проект: Железнички коридор VIII, Реконструкција на делница Куманово-Бељаковце