ЕЛАБОРАТИ

 1. Елаборат за заштита на животната средина за инсталацијата “Хемикс” – (погон за производство на детергенти), општина Илинден, Скопје
 2. Елаборат за заштита на животната средина од реализација на Проект-подземно поставување на оптички кабли во должина на трасата ИЗИИС-Средно Водно- Врв на водно,
 3. Елаборат за заштита на животната средина од реализација на Проект-подземно поставување на оптички кабли во должина на трасата Миладиновци-Црн Врв-Велес,
 4. Елаборат за заштита на животната средина од објектот Ким Ком Трејд (живинарска фарма за производство на конзумни јајца и одгој на пилиња), Скопје
 5. Елаборат за заштита на животната средина од реализација на Проект-обезбедување здрава вода за пиење на населението од селата Манастир и Старо Лагово, општина Прилеп,
 6. Подготовка на елаборат за заштита на животната средина од работата на објектот СА-ТРА (лимарско-фарбарски сервис), Скопје,
 7. Елаборат за заштита на животната средина од реализација на Проект-санација на кровна конструкција и промена на столарија за ОУ „Ѓорѓија Пулески“ – Скопје и ОУ „Љубен Лапе“- Скопје
 8. Елаборат за заштита на животна средина од реализација на Проект-изградба и работење на угостителски објект „Преноќиште“, с.Долно Дупени-општина Ресен
 9. Подготовка на Елаборат за заштита на животната средина за реализација на Проект-Инсталација за преработка и пакување на оплеменет тресет с. Лешок, општина Тетово,
 10. Елаборат за заштита на животната средина за детални геолошки истражувања на минерална суровина бентонитска глина (коп Ранковце), општина Ранковце,
 11. Елаборат за заштита на животната средина детални геолошки истражувања на минерална суровина бентонитска глина (коп Крива Круша), општина Ранковце
 12. Елаборат за заштита на животната средина од работата на Погонот за производство на бела иглана вата – црна линија, во АД „Винка Нет“, општина Виница,
 13. Елаборат за заштита на животната средина од реализација на Проект-поставување на сончеви електрични централи (фотоволтаични ќелии) во општина Крушево,
 14. Елаборат за заштита на животната средина од работењето на сепарација на песок-„Отљанац“ на локалитетот Одризом, с. Доброшане, општина Куманово,
 15. Елаборат за заштита на животната средина од реализација на Проект-поставување на фотоволтајци во Крушево, Инвеститор „Панергија“ ДООЕЛ, општина Тетово,
 16. Елаборат за заштита на животната средина од работењето на живинарската фарма „Агровинодолски“ во село Табановце, општина Куманово
 17. Елаборат за заштита на животната средина од реализација на Проект-регулација на дел од коритото на река Вардар заради заштита на изворот Рашче, град Скопје,
 18. Елаборат за заштита на животната средина од работата на Инсталацијата за производство на обувки „МАР ЕВА МАР“ село Таринци, општина Карбинци,
 19. Елаборат за заштита на животната средина од работата на Погонот за производство на алуминиумска и PVC столарија „Јоско Јуниор Плус“, општина Гевгелија,
 20. Елаборат за заштита на животната средина од работењето на погон за производство на конфекција „НОЕЛ“ општина Гевгелија,
 21. Елаборат за заштита на животната средина од работењето на погон за производство на амбалажа од пластични маси „Костиќ“, општина Куманово,
 22. Елаборат за заштита на животна средина од работењето на Инсталацијата за производство на суџук и оформено мелено месо, Кај Раце доо, општина Куманово
 23. Елаборат за заштита на животната средина од работењето на Погонот за производство на амбалажа од пластични маси „Еко-Пластика“, општина Куманово,
 24. Елаборат за заштита на животната средина , од работењето на Погонот за производство на амбалажа од пластични маси „ПРОФИ-НЕН“, општина Куманово,
 25. Елаборат за заштита на животна средина за Склад за градежни материјали – Мала Река, општина Гевгелија
 26. Елаборат за заштита на животната средина за Погон за производство на леб и бели печива „ИНТЕР ГЛОБУС ЛЕБОПЕКАРА ММ“, општина Богданци
 27. Елаборат за заштита на животната средина за Погон за производство на леб и бели печива „ИНТЕР ГЛОБУС ЛЕБОПЕКАРА ММ“, Богданци (Продавница бр. 3), општина Богданци,
 28. Елаборат за заштита на животната средина за Погон за производство на леб и бели печива „ИНТЕР ГЛОБУС ЛЕБОПЕКАРА ММ“, Богданци (Продавница бр. 4), општина Богданци,
 29. Елаборат за заштита на животната средина за Погон за производство на леб и бели печива „ИНТЕР ГЛОБУС ЛЕБОПЕКАРА ММ“, Богданци (Продавница бр. 5), општина Богданци,
 30. Елаборат за заштита на животната средина за Погон за производство на леб и бели печива „ИНТЕР ГЛОБУС ЛЕБОПЕКАРА ММ“, Богданци (Продавница бр. 6), општина Богданци,
 31. Елаборат за заштита на животната средина за Погон за производство на алкохол и препарати за прихранување на земјоделски култури „Минекс“, општина Квадарци,
 32. Елаборат за заштита на животната средина од работењето на Склад за метален отпад „Метал-Суровина“ општина Штип,
 33. Елаборат за заштита на животната средина, од работењето на Трговско друштво за вработување на инвалидни лица за производство на апарати за домаќинства КО-ПЕР, село Криволак, општина Неготино
 34. Елаборат за заштита на животната средина од работата на Пумпна станица за комунални отпадни води на десен брег на р. Вардар, општина Аеродром, Скопје
 35. Елаборат за заштита на животната средина од работењето на Кланица за колење на копитари и чепункари „БДА-КОМПАНИ“, општина Куманово
 36. Елаборат за заштита на животната средина од работењето на Објект за производство и продажба на слатки, торти и колачи „Симона 02“, општина Куманово
 37. Елаборат за заштита на животната средина од работењето на Објект за производство и продажба на слатки, торти и колачи „Јулија“, општина Куманово,
 38. Елаборат за заштита на животната средина од работењето на Објект за производство и продажба на слатки, торти и колачи „Рафаела“,општина Куманово,
 39. Елаборат за заштита на животната средина од работењето на Инсталацијата за производство на оцет, лоцирана во општина Куманово
 40. Елаборат за заштита на животната средина од работењето на Објект-Бензиска пумпа „Крле Комерц“, општина Куманово
 41. Елаборат за заштита на животната средина од работењето на Погонот за производство на пластична амбалажа лоцирани во Куманово, ДПТУ “КВАТРО”ДОО, општина Куманово
 42. Елаборат за заштита на животната средина од работењето на погонот за производство на безалкохолни пијалоци лоцирани во Куманово, ДПТУ “КВАТРО”ДОО, општина Куманово
 43. Елаборат за заштита на животната средина за Инсталацијата-Млин за мелење на брашно лоциран во с. Скачковце, општина Куманово
 44. Елаборат за заштита на животната средина од работењето на Погонот за сушење и конзервирање на зеленчук „ЛАРС ДООЕЛ“, општина Штип
 45. Елаборат за заштита на животната средина од работата на Погонот за производство на стиропор, општина Струга
 46. Елаборат за заштита на животната за Пристапен пат од с. Новаци, преку Ергела, до Рудничкиот круг на П.К  Брод-Гнеотино, ЕЛЕМ АД, Скопје
 47. Елаборат за заштита на животната за оформување и функционирање на Рудничкиот круг на П.К  Брод-Гнеотино, ЕЛЕМ АД Скопје
 48. Елаборат за заштита на животната средина од работењето на Патничка железничка станица Скопје-Транспортен центар, Скопје
 49. Елаборат за заштита на животната средина од реализација на активноста-Полагање и монтажа на оптички кабли на релација Скопје-Крива Паланка-граничен премин Деве Баир, Скопје
 50. Елаборат за заштита на животната средина од работењето на Објект сендвичара „Солун 53 Маркет“-Подружница сендвичара Гевгелија, општина Гевгелија
 51. Елаборат за заштита на животната средина од реализација на Проект-изградба и функционирање на Влезната партија во ТИРЗ Скопје-1, државни институции, контролни куќички со камионска мерна јамска вага и настрешница, Скопје
 52. Елаборат за заштита на животната средина за Собирен центар за отпадни масла во Аџево, Скопје
 53. Елаборат за заштита на животната средина од работењето на Постројка за складирање и дистрибуција на нафтени деривати во општина Илинден
 54. Елаборат за заштита на животната средина од работењето на Постројка-Ладилник за риба „ЈАМИКО ТРЕЈД“,општина Куманово
 55. Елаборат за заштита на животната средина од реализација на Проект-Возобновување на Светиклиментовиот универзитет на археолошкиот локалитет ПЛАОШНИК, општина Охрид
 56. Елаборат за заштита на животната средина од работењето на Печатница „Европа 92“, Момин Поток, Скопје
 57. Елаборат за заштита на животната средина од работата на Погонот за производство на огноотпорни материјали „АЛЕКС“ ДОО експорт-импорт, Скопје и Извештај од мерење на бучавата, за потребите на Елаборатот,
 58. Елаборат за заштита на животната средина од реализација на Проект-реконструкција на локален пат во с. Заграчани, и дел од локалниот пат што води до с. Вишни, општина Струга
 59. Елаборат за заштита на животната средина од реализација на Проект-реконструкција на локален пат во с. Добовјани, општина Струга
 60. Елаборат за заштита на животната средина од реализација на Проект-реконструкција на локален пат во с. Татеши, општина Струга
 61. Елаборат за заштита на животната средина од реализација на Проект-реконструкција на локален пат во с. Октиси, општина Струга
 62. Елаборат за заштита на животната средина од работењето на Кабаре V2 во Куманово и Извештај од мерење на бучавата, за потребите на Елаборатот,
 63. Елаборат за заштита на животната средина од работењето на Објектот-Сервис и поправка на електрични производи “Раде Кончар”, Скопје
 64. Елаборат за заштита на животната средина од работењето на Инсталацијата-Млин за сточна храна и продажба на вештачки ѓубрива, Куманово и Извештај од мерење на бучавата, за потребите на Елаборатот
 65. Елаборат за заштита на животната средина од реализација на Проект-изградба на потисен цевковод од Белимбегово – м.в. Јасика до Бунарџик за потребите на ТИРЗ „Бунарџик“, Скопје
 66. Елаборат за заштита на животната средина од реализација на Проект-Изградба на сообраќајна и хидротехничка инфраструктура во ТИРЗ Скопје-2, Скопје
 67. Елаборат за заштита на животната средина од реализација на Проект-Изградба на инфраструктурни објекти за водоснабдување, фекална и атмосферска канализација за одведување на отпадни води надвор од ТИРЗ Штип, општина Штип
 68. Елаборат за заштита на животната средина од реализација на Проект-Изградба на канали за одведување на отпадните води од ТИРЗ Скопје-1, Скопје
 69. Елаборат за заштита на животната средина од работењето на Преработувачки капацитети на земјоделското стопанство и вон земјоделското стопанство, во с. Извор, Чашка
 70. Елаборат за заштита на животната средина од работењето на Автомеаничарската работилница „ПЕЖО-ГРК“ во Куманово и Извештај од мерење на бучавата, за потребите на Елаборатот, општина Куманово
 71. Елаборат за заштита на животната средина од работењето на Склад за метален отпад, “ЕКО УЛТИМА”, ДООЕЛ, Скопје
 72. Елаборат за заштита на животната средина од работењето на Хотелот „Сити Парк“, Скопј,
 73. Елаборат за заштита на животната средина од реализација на Проект-Изградба на систем за водоснабдување на Охрид и населените места од поранешната Општина Косел со вода од изворот Дувло, општина Охрид
 74. Елаборат за заштита на животната средина од работењето на Погонот за сушење и конзервирање на зеленчук, мерења на медиуми и негова дополна, “ЛАРС” ДООЕЛ, општина Штип
 75. Елаборат за заштита на животната средина за реализација на Проект-Изведба на пробно експлоатационен бунар П’клиште, населба Илинден, Скопје
 76. Елаборат за заштита на животната средина за реализација на Проект-Изградба на магацински простор за складирање на врати во атарот на с. Црешево, општина Гази Баба, Скопје
 77. Елаборат за заштита на животната средина од реализација на Проект-Поставување на урбана опрема на р. Вардар во централното градско подрачје, Скопје
 78. Елаборат за заштита на животната средина од работењето на водоснабдителни бунари на „Проаква“, со препорака за определување на заштитни зони, општина Охрид
 79. Подготовка на Елаборат за заштита на животната средина од реализација на Проект-Експлоатација на минерална суровина, песок и чакал од локалитетот с. Трубарево, општина Гази Баба, Скопје
 80. Елаборат за заштита на животната средина од реализација на Проектот-Искористување на Феро-гас (гас добиен од производство на феро–легури) за производство на електрична енергија,Скопски Легури Мајнинг, Скопје
 81. Елаборат за заштита на животната средина од реализација на Проект-Експлоатација на минерална суровина, песок и чакал од локалитетот с. Трубарево, општина Гази Баба (откопно поле 2)
 82. Елаборат за заштита на животната средина од реализација на Проект-Експлоатација на минерална суровина- мермер с. Плетвар, општина Прилеп
 83. Елаборат за заштита на животната средина од работењето на слаткарница “ГРИЈАЖ”, Скопје
 84. Елаборат за заштита на животната средина од работењето на Објект-Автомеханичарска работилница „ТЕСТ-ХРИСТО“, Скопје
 85. Елаборат за заштита на животната средина од работењето на Објект-Автоперална „АЛМЕН-СП“, Скопје
 86. Елаборат за заштита на животната средина од работењето на Објект-Бурекџилница „Вујче“, Скопје
 87. Елаборат за заштита на животната средина од реализација на Проект-Површинска експлоатација на варовник од лежиштето “Камен Дол”, село Росоман
 88. Елаборат за заштита на животната средина од реализација на Проект-Изградба на инфраструктурни објекти за водоснабдување, фекална и атмосферска канализација, сообраќајници и гасификација во ТИРЗ Ранковце,
 89. Елаборат за заштита на животната средина за реализација на Проект-Површинска експлоатација на базалт од локалитет “Ежево Брдо”, општина Штип
 90. Елаборат за заштита на животната средина од реализација на Проект-Експлоатација на минерална суровина-варовник на локалитет “Тројаци”, општина Прилеп
 91. Елаборат за заштита на животната средина од реализација на активности за детални геолошки истражувања на минерална суровина-варовник, на локалитет “Остра Чука”, Долнени, општина Прилеп
 92. Елаборат за заштита на животната средина од реализација на активности за детални геолошки истражувања на минерална суровина-варовник, на локалитет “Грнчиште”, општина Градско
 93. Елаборат за заштита на животната средина од реализација на активности за детални геолошки истражувања на минерална суровина-варовник, на локалитет “Чардаклија”, општина Штип
 94. Елаборат за заштита на животната средина за реализација на Проект-Собирен центар за отпадни масла, општина Струмица
 95. Елаборат за заштита на животната средина од реализација на Проект-Реконструкција на железничка делница Битола-Кременица, долж Коридор X вклучувајќи ја и делницата Xd
 96. Елаборат за заштита на животната средина од реализација на Проект за реконструкција на железничка делница Куманово-Дељадровци, долж Коридор X вклучувајќи ја и делницата Xd
 97. Елаборат за заштита на животната средина од реализација на Проект-Експлоатација на минерална суровина доломит од локалитет „Чајле“, општина Гостивар
 98. Елаборат за заштита на животната средина од реализација на активности за детални геолошки истражувања на минерална суровина песок и чакал од локалитетот „Голем Дол“, општина Сопиште
 99. Елаборат за заштита на животната средина од реализација на Проект-Изградба на фекална канализација за село Лескоец, општина Охрид
 100. Елаборат за заштита на животната средина од реализација на Проект-Површинска експлоатација на дијабази од лежиштето „Оризари“, општина Липково
 101. Елаборат за заштита на животната средина од работата на Автомеханичарска работилница  во општина Куманово,
 102. Елаборат за заштита на животната средина од реализација на Проект-Проширување со рехабилитација на првобитна коловозна лента, десен коловоз на автопат А1 (Е75), Смоквица-Гевгелија, делница Негорци-Гевгелија
 103. Елаборат за заштита на животната средина од реализација на Проект-Проширување со рехабилитација на првобитна коловозна лента, лев коловоз на автопат А1 (Е75), Смоквица-Гевгелија, делница Смоквица-Прдејци
 104. Елаборат за заштита на животната средина за реализација на Проект-Површинска експлоатација на дијабази од лежиштето „Ѓопчели“, општина Дојран
 105. Елаборат за заштита на животната средина од работењето на Собирниот центар за складирање на неопасен отпад, општина Струмица
 106. Елаборат за заштита на животната средина од реализација на Проект-Експлоатација на минерална суровина травертин и оникс на локалитет „Рамна шума“, во с. Бешиште, општина Прилеп
 107. Елаборат за заштита на животната средина од реализација на Проект-Површинска експлоатација на минерална суровина песок од локалитетот „Средно Коњари“, општина Петровец
 108. Елаборат за заштита на животната средина од реализација на Проект-Површинска експлоатација на песок и чакал, сепарација на песок и производство на готова бетонска маса од локалитетот „МИКРИМАН“ КО Суво Грло, општина Штип
 109. Елаборат за заштита на животната средина од работењето на печатница „ИНПЕКС“ ДОО, Скопје
 110. Елаборат за заштита на животната средина од работењето на Собирниот центар за складирање на неопасен и опасен отпад (измена и дополнување), општина Струмица,
 111. Елаборат за заштита на животната средина од реализација на Проект-Површинска експлоатација на минерална суровина, песок и чакал од локалитет „Голем Дол“, општина Сопиште
 112. Елаборат за заштита на животната средина од Објектот за складирање и користење на нафтен гас за тунелска печка, општина Ресен
 113. Елаборат за заштита на животната средина од работењето на рибник (со пратечки обејкти) с. Конопиште, општина Кавадарци
 114. Елаборат за заштита на животната средина за користење на вода од бунари за технолошки потреби, с. Конопиште, општина Кавадарци
 115. Елаборат за заштита на животната средина за реализација на Проект-Изградба на бетонска база, КО Драчево, општина Кисела Вода, Скопје
 116. Елаборат за заштита на животната средина од реализација на Проект-Површинска експлоатација на манган од локалитет „Ужиница“ – Стогово
 117. Подготовка на Елаборат за заштита на животната средина од работењето на сервисен и автолакерски центар „КОП КОМПАНИ“, општина Гази Баба, Скопје
 118. Елаборат за заштита на животната средина од реализација на Проект-Изградба на бунар за користење вода за технолошки потреби на локалитет „МИКРИМАН“, КО Суво Грло, општина Штип
 119. Елаборат за заштита на животната средина од работењето на кафитерија „Ил кафе ди рома“, Скопје
 120. Елаборат за заштита на животната средина од работа на објект за полнење и ставање во промет на минерална вода, ЛИКУКИ ХОМЕ ДООЕЛ, општина Битола
 121. Елаборат за заштита на животната средина од реализација на Проект-Експлоатација на минерална суровина-минерална вода од експлоатациона дупнатина на локалитет с. Кременица Битола, ЛИКУКИ ХОМЕ ДООЕЛ, општина Битола
 122. Елаборат за заштита на животната средина од работењето на сендвичара „СТАР МОСТ“ ТП2, општина Центар, Скопје
 123. Елаборат за заштита на животната средина од реализација на Проект-Полагање и монтажа за црева за оптички кабли со пречник 32 мм и еден кабел од 96 оптички влакна на релација Куманово-граничен премин Табановце, општина Куманово
 124. Елаборат за заштита на животната средина од работењето на ќебапчилница ТП ФОНТАНА ГРИЛ, општина Центар, Скопје
 125. Елаборат за заштита на животната средина од вршење на дејност-Складирање на неопасен отпад и други видови комунален отпад, село Николиќ, Дојран
 126. Елаборат за заштита на животната средина за кршење, миење и претовар на минерална суровина-кварц, локалитет Голубица
 127. Елаборат за заштита на животната средина за површинска експлоатација на травертин од локалитет „Матка“, општина Сарај
 128. Елаборати за заштита на животната средина за потребите на општина Македонска Каменица
 129. Елаборат за заштита на животната средина за подружница –комора за складирање на храна на Тинекс-МТ
 130. Елаборат за заштита на животната средина од работењето на кафетерија „ЗОЕТРОПЕ“, Скопје
 131. Елаборат за заштита на животната средина од работењето на кафе бар МАРАНАТА АМН, Скопје
 132. Елаборат за заштита на животната средина од работењето на кафе-бар „Децата од нашата улица“.
 133. Елаборат за заштита на животната средина од работењето на кафе-бар „СЛ ПРИНТ МЕДИА“, Општина Центар, Скопје
 134. Елаборат за заштита на животната средина од работењето на бистро „РИО ДЕ ЖАНЕИРО“ општина Центар, Скопје
 135. Елаборат за заштита на животната средина од работењето на кабаре “V2”, Куманово
 136. Елаборат за заштита на животната средина од работењето на склад за градежни материјали „Компанија Савовски“, Гази Баба, Скопје
 137. Елаборат за заштита на животната средина за текстилна Фабрика за производство на работна облека „ВПТЕКС МАКЕДОНИЈА“ ДООЕЛ Илинден
 138. Елаборат за ревалоризација на природната реткост – Платанови стебла (Platanus orientallis) за потребите на проектот „Заштита и промоција на група платанови стебла во с.Мородвис
 139. Елаборат за заштита на животната средина од работењето на „Пицерија Леоне“, Скопје
 140. Елаборат за заштита на животната средина за:1. Водоводен систем за водоснабдување на н.м. Булачани2. Водоводен систем за водоснабдување на н.м. Виниче, општина Гази Баба
 141. Елаборат за заштита на животната средина од работењето на „Гостилница БОНИ“, Скопје
 142. Елаборат за заштита на животната средина од работењето на Ресторан КСАНТИКА, Скопје
 143. Елаборат за заштита на животната средина од работењето на детски клуб Киндер Парк и ресторан Парк, Скопје
 144. Елаборат за заштита на животната средина од работењето на ресторан ФРЕШИС, Скопје
 145. Елаборат за заштита на животната средина за користење на вода од бунар за технолошки потреби за локација на местото викано „ЕРГЕЛА“ село Трубарево, општина Гази Баба, Скопје
 146. Елаборат за заштита на животната средина од работењето на рибник за одгледување на речна и калифорниска пастрмка со пратечки објекти, с. Маловишта, општина Битола
 147. Елаборат за заштита на животната средина од работењето на ресторан „ДИОН“ – Скопје
 148. Елаборат за заштита на животната средина од површинска експлоатација на техногени минерални суровини на локалитет Лојане, општина Липково.
 149. Елаборат за заштита на животната средина за производство на заварени цевки и профили од челик
 150. Дел 1 – Елаборат за заштита на животната средина при реконструкција на 110 kV ДВ број 109 ТС Битола 1 – ТС Прилеп 1 за МЕПСО, Скопје
 151. Елаборат за заштита на животната средина од работењето на Сепарација за чакал и песок „Вардарградба“ ДОО Скопје, подружница Сепарација Бардовци
 152. Елаборат за заштита на животната средина од изградба на колекторски систем за фекални води и пречистителна станица за отпадни комунални води од с. Стење, општина Ресен
 153. Елаборат за заштита на животната средина од работењето на ресторан „КАНТИНА“ МТСД ДОО, Скопје
 154. Елаборат за заштита на животната средина од работењето на сендвичара „МИ-БО“ – Скопје
 155. Елаборат за заштита на животната средина за зафаќање на бунарска вода и испуштање во површински водотек за потребите на „БИМ“ Свети Николе
 156. Елаборат за заштита на животната средина од работењето на кафе бар „КУЛ“, Скопје
 157. Елаборат за заштита на животната средина за експлоатација на минерална вода од дупнатина на локалитетот „Бреза“ – Лисец, КО Нежилово, општина Кратово
 158. Елаборат за заштита на животната средина за складирање на неопасен отпад  „ИНТЕР МЕДИА“ ДООЕЛ Василево
 159. Елаборат за заштита на животната средина од работењето на ресторан за брза храна ЛИДО БУТИК ЗА ХРАНА, Скопје
 160. Елаборат за заштита на животната средина од работењето на кафе бар „Кино Карпош“, Скопје
 161. Елаборат за заштита на животната средина од работењето на ресторан „Два Елена“ Скопје
 162. Елаборат за заштита на животната средина од работењето на вулканизерска работилница и автоперална „САМШПЕД”, општина Кисела Вода, Скопје
 163. Елаборат за заштита на животната средина од работењето на кафе-бар „Пастер“ Скопје
 164. Елаборат за заштита на животната средина за складирање на неопасен отпад „ЕКСИМ-МЕТАЛ“ ДООЕЛ Скопје
 165. Елаборат за заштита на животната средина од работењето на гостилница „ДУКАТ“, општина Центар, Скопје
 166. Елаборат за заштита на животната средина од работењето на „БАСТИОН БАР“ Скопје, општина Центар и мерење бучава
 167. Елаборат за заштита на животната средина од погон за преработка на дрво и производи од дрво, „ВУУДПРОМ ПАНЕЛС“
 168. Елаборат за заштита на животната средина од работењето на Игротека „АВАНТУРА“, Скопје и мерење на бучава
 169. Елаборат за заштита на животната средина од работењето на кафе-бар „ПАЛАДИУМ“ Скопје
 170. Елаборат за заштита на животната средина за погон за сушење и конзервирање на зеленчук за потребите на „ЛАРС“ ДООЕЛ Штип
 171. Елаборат за заштита на животната средина од работењето на кафе бар „БАЗА КАФЕ 2017“ ДООЕЛ Скопје, Подружница „БАЗА КАФЕ“ Скопје
 172. Елаборат за заштита на животната средина за погон Ладна Валавница (нов објект), “ДОЈРАН СТИЛ“, с.Николиќ, Дојран
 173. Елаборат за заштита на животната средина од работењето на кафезна фарма за производство на топловодни и ладноводни видови на риби – рибник „КОСМОПОЛИТАН 2016“
 174. Елаборат за заштита на животната средина за складиште за отпадни материјали МАРКАРТ МАКЕДОНИЈА
 175. Елаборат за заштита на животната средина од работењето на угостителски објект „КАША“ Скопје и мерење на бучава
 176. Елаборат за заштита на животната средина од работењето на угостителски објект „МОЕ КАБАРЕ“ Скопје и мерење бучава