ГЕНЕРАЛНА ЕКОЛОШКА

РЕВИЗИЈА (ГЕР)

 1. Проект за затварање на диви депонии, Шведска агенција за заштита на животната средина
 2. Генерална еколошка ревизија за „БУЛМАК 2016“ ДООЕЛ Пробиштип
 3. Генерална еколошка ревизија за „ВАБТЕК МЗТ“ АД Скопје
 4. Генерална еколошка ревизија за „АРЦЕЛОР МИТТАЛ“ Скопје
 5. Извештај од Генерална еколошка ревизија за ИНДО МИНЕРАЛС & МЕТАЛС, рудник Злетово, Пробиштип
 6. Извештај од Генерална еколошка ревизија за „ВАБТЕК МЗТ“ АД Скопје
 7. Извештај од Генерална еколошка ревизија за управување со отпадни води од погон-ладна валавница (ЦРМ) на „Арцелор Миттал“ АД Скопје
 8. Извештај од Генерална еколошка ревизија за рудникот Тораница, Крива Паланка
 9. Извештај од Генерална еколошка ревизија за инсталацијата „ДС СМИТХ“ АД Скопје
 10. Извештај од Генерална еколошка ревизија за Инсталацијата „КАМЕНОЛОМ ТЕХНО ПАВЕР“ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје-Подружница бр. 2, с. Превалец Велес
 11. Подготовка на Извештај од Генерална еколошка ревизија за Инсталацијата за производство  на одлеаноци од сив и нодуларен лив и обоен метал за „КАСТ ИНВЕСТ“ ДООЕЛ Скопје