СТУДИИ ЗА ОЦЕНА НА

ВЛИЈАНИЕТО ВРЗ

ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

 1. Студија за оцена на влијанието врз животната средина од Проектот за санација на свлечиште кај населено место Ракотници-општина Сопиште
 2. Студија за оценка на влијанијата врз животната средина од реализација на проект-Изградба на санитарна депонија во општина Ранковце
 3. Студија за оцена на влијанието врз животната средина од реализација на Проект-Поставување на ветерници (Ветров парк) во општина Крушево
 4. Студија за управување со индустриските отпадни води за град Скопје, JICA
 5. Студија за оцена на влијание врз животна средина од реализација на Проект-поставување на ветерни електрани во Гевгелија-Југ, општина Гевгелија
 6. Студија за оцена на влијание врз животната средина од активности за санација на свлечиштето во атарот на село Скудриње и село Могорче
 7. Студија за оцена на влијание врз животната средина од проширување и реконструкција на граничен премин „Блаце“-Царинска управа, Скопје
 8. Студија за оцена на влијанијата врз животната средина од реализација на Проект-Оснивање депонија за троска во близина на село Живец, за потребите на ФЕНИ ИНДУСТРИ, општина Кавадарци
 9. Студија за оцена на влијанието врз животната средина од реализација на Проект-Времена инсталација за депонирање на комунален отпад за општина Маврово-Ростуша
 10. Студија за оцена на влијанието врз животната средина од реализација на Проект-Изградба на железничка пруга, дел од коридор VIII, делница Кичево-Лин (граница со Република Албанија)-Јавно Претпријатие Македонски Железници Инфраструктура, Скопје
 11. Студија за оцена на влијанието врз животната средина за реализација на Проект-Постројка за комбинирано производство на електрична енергија и топлина, TE-TO Скопје
 12. Студија за оцена на влијанието врз животната средина од реализација на Проект- Отворање на коп за експлоатација на минерална суровина никлоносна-железна руда на локалитетот „Студена Вода“, ФЕНИ ИНДУСТРИ, општина Кавадарци
 13. Студија за оцена на влијанието врз животната средина од реализација на Проект-Изградба на брана и акумулација „Речани“ со придружни објекти (дел од хидросистемот „Оризарска Река“), општина Кочани
 14. Студија за оцена на влијанието врз животната средина и социјалните аспекти од реализација на Проект-Изградба и работа на хидроелектраната „Бошков Мост“, ЕЛЕМ-Македонија
 15. Студија за оцена на влијанијата врз животната средина и социјалните аспекти од реализација на Проект-Реконструкција на железничката пруга, делница Драчево-Велес, дел од Коридор X
 16. Анализа на недостатоци во Студијата за процена на влијанијата врз животната средина (ОВЖС) за сите делници на Гасоводниот систем во Република Македонија и предлог на потребни дополнителни анализи
 17. Студија за оцена на влијанието врз животната средина од реализација на Проект-Експлоатација на минерална суровина-травертин и оникс на локалитетот „Гулабова пештера“, село Бешиште, општина Прилеп
 18. Студија за оцена на влијанието врз животната средина од реализација на Проект-Експлоатација на минерална суровина-травертин на локалитетот „Џурово“, село Тројаци, општина Прилеп
 19. Подготовка на ОВЖС Студија и логистика во спроведување на постапка за Оценка на влијание на животна средина (ОВЖС) за Проект-Изградба на пречистителна станица за отпадни води (ПСОВ) за општина Струмица
 20. Студија за оцена на влијанието врз животната средина и социјалните аспекти од реализација на Проект-Изградба на инфраструктура (колектор и пречистителна станица) за собирање и третман на отпадни води во општина Кичево
 21. Извештај за оцена на влијанијата врз животната средина “Проект за изградба на пречистителна станица за третман на отпадни води на терминалот за тешки возила-граничен премин Блаце”
 22. Студија за оцена на влијание врз животната средина од санација на свлечиштето во с. Скудриње и с. Могорче
 23. Студија за оцена на влијание врз животна средина од поставување на ветерни електрани во Гевгелија-Југ
 24. Студија за управување со отпадни води за град Скопје – JICA
 25. Студија за оцена на влијание врз животната средина од проширување и реконструкција на граничен премин „Блаце“
 26. Студија за оцена на влијание врз животната средина за комбинирана гасна електрана, ТЕ-ТО.
 27. Студија за оцена на влијанието врз животната средина од изградба на санитарна депонија за отпад.
 28. Студија за оцена на влијанијата врз животната средина од отворениот коп за фероникелова руда од депонија на троска
 29. Изработка на студија и идеен проект за пругата Кичево – Лин – граница со Република Албанија, дел од Коридор 8.
 30. Студија за оцена на влијание врз животната средина од инсталација за собирање, чување и преработка на опасен отпад и производство на дизел горива Г.Р.А.Д Екологија ДООЕЛ, Велес
 31. Подготовка на Студија за оцена на влијанието врз животната средина од отворање на коп за експлоатација на минерална суровина никлоносна-железна руда на локалитетот “Студена Вода”, Фени Индустри, Општина Кавадарци
 32. Подготовка на Студија за оцена на влијанието врз животната средина и социјално аспекти од изградба и работа на хидроелектраната “Бошков Мост”.
 33. Подготовка на Студија за оцена на влијанието врз животната средина од брана и акумулација “Речани” со придружни објекти (дел од хидросистемот “Оризарска Река”)
 34. Подготовка на проектни студии и проектна документација за железничка делница Драчево-Велес, долж Коридор X вклучувајќи ја и делницата Xd
 35. Подготовка на Студија за оцена на влијанието врз животната средина за експлоатација на минерална суровина-травертин и оникс на локалитетот „Гулабова пештера“ с. Бешиште, општина Прилеп
 36. Подготовка на Студија за оцена на влијанието врз животната средина за експлоатација на минерална суровина од локалитет „Џурово“, Oпштина Прилеп
 37. Подготовка на Студија за оценка на влијание на животната средина ОВЖС (ЕИА) за пречистителна станица за отпадни води (ПСОВ) за општина Струмица.
 38. Студија за оцена на влијанието врз животната средина и социјалните аспекти за изградба на инфраструктура за собирање и третман на отпадни води во општина Кичево.
 39. Студија за оцена на влијанието врз животната средина од Проектот: Постројка за третман на комунален и индустриски отпад со цел искористување на корисните фракции, КО Шивец, Општина Кавадарци
 40. Студија за оцена на влијанието врз животната средина од Проектот: Постројка за третман на комунален и индустриски отпад со цел искористување на корисните фракции, Oпштина Битола
 41. Студија за оцена на влијанието врз животната средина и технички проектен дизајн за Железничка пруга Косово поле – Подујево – Граница со Србија за ADT OMEGA – Athens, Greece